Crossref Citations

1. Ethical predicaments and countermeasures in nursing informatics
Jianan Wang, Yihong Xu, Xiaoxiao Zhang, Hongying Pan
Nursing Ethics  year: 2023  
doi: 10.1177/09697330231215962